недеља, 2. јул 2017.

Ekonomske i političke posljedice napuštanja prvobitnih načela Međunarodnog monetarnog fonda

Kolega Dejan Popović i ja smo tokom januara napisali članak o ekonomskim i političkim posljedicama napuštanja prvobitnih načela Međunarodnog monetarnog fonda. Rad je objavljen u posljednjem broju naučnog časopisa za ekonomiju Financing.

Međunarodni monetarni fond (MMF) je osnovan krajem II svjetskog rata. Cilj uspostavljanja je bio novi međunarodni monetarni sistem baziran na jednom obliku fiksnog deviznog kursa. Smatra se da MMF doprinosi razvoju međunarodne monetarne saradnje, pomaže stabilnosti valutnih kurseva, smanjenju nivoa prezaduženosti država članica MMF-a i smanjenju neuravnoteženosti platnog bilansa zemalja članica MMF-a.

Prvobitno zamišljeni sistem je zbog određenih unutrašnjih slabosti prestao da funkcioniše početkom sedamdesetih godina XX vijeka. Međutim, MMF je nastavio da postoji prilagođavajući se novim okolnostima. Danas MMF djeluje na drugačijim načelima. Između ostalih, MMF dozvoljava svakoj zemlji da bira režim deviznog kursa. Izvor sredstava su mu, pored kvota, i pozajmljivanja od razvijenih zemalja i zemalja sa trgovinskim suficitima.

MMF danas pozajmljuje novac vladama zemalja, a ne monetarnim vlastima. Takođe, ta sredstva više nisu predviđena isključivo za održavanje deviznog kursa. MMF odobrava mnogo iznose nego na početku, sa dužim rokovima vraćanja i sa bitno drugačijim ciljevima. U radu razmatramo da li je ispunjavanje tehničko-ekonomskih kriterija za pomoć odlučujući faktor za dobijanje zajma MMF-a. S tim u vezi, diskutujemo u kojoj mjeri odobravanje pomoći zavisi od preferencijalno-političkih uslova visoko razvijenih država. Ukoliko se pomoć odobrava sa svrhom ispunjenja zacrtanih spolјnopolitičkih agendi visoko-razvijenih zemalja to je u suprotnosti sa osnovnim postulatima sadržanih u statutu MMF-a. U tom slučaju, „doktrina ekonomske neutralnosti“, koju ističe MMF kao suštinsku karakteristiku svoje politike, može biti pokriće za imperijalističke težnje Sjedinjenih Američkih Država i ostalih razvijenih industrijskih zemalјa.

Struktura rada je sljedeća:
1. BRETON-VUDSKA KONFERENCIJA i OSNIVANJE MMF-A
1.1. Osnivanje i ciljevi MMF-a
2. UREĐENJE MEĐUNARODNOG MONETARNOG FONDA
3. PROBLEMI SA FUNKCIONISANJEM MEĐUNARODNOG MONETARNOG SISTEMA PO PRVOBITNIM NAČELIMA
3.1. Kontroverze Vašingtonskog konsenzusa
3.2. Glasanje u MMF-u
4. MMF DANAS
4.1. Izvori sredstava MMF-a
4.2. Uslovljavanja od strane MMF-a
4.3. Uticaj SAD u MMF-u
4.4. Karakteristike službenih misija MMF-a
4.5. Kritike djelovanja MMF-a
4.6. Politička dimenzija MMF-a
4.7. Ukrajinska i Grčka kriza kroz prizmu MMF-a
4.8. Alternative MMF-u
ZAKLJUČAK

Oni koji i dalje žele da vide naš rad mogu da ga preuzmu na sajtu Academia.edu.