уторак, 26. април 2016.

Odbranjen magistarski rad

Juče sam pred komisijom u sastavu:
  • Dr Radomir Božić, redovni profesor, Ekonomski fakultet Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu, uža naučna oblast Računovodstvo, Poslovne finansije, predsjednik.
  • Dr Dejan Mikerević, vanredni profesor, Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, uža naučna oblast Poslovne finansije, član, i
  • Dr Goran Radivojac, vanredni profesor, Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, uža naučna oblast Računovodstvo i revizija, mentor,
odbranio magistarski rad pod naslovom „Primjena modela diverzifikacije na portfelј dužničkih hartija od vrijednosti“. Veoma mi je drago što članovi komisije poznaju i prate moj rad još od studentskih dana i što do najsitnijih detalja razumiju i prate materiju koju sam izlagao.

Sad sam, doslovno, „magistar ekonomskih nauka od juče“. :-)

Zahvalјujem se svima koji su mi na bilo koji način pomogli u pripremi i odbrani rada: od pripreme i izbora izvora, obrade podataka, davanja savjeta i kritika... Veliki je spisak, neću nikoga poimenično da navedem, plašim se da ću izostaviti nekoga ko mi je mnogo pomogao.

Rad obrađuje problematiku vezanu za ulaganje u dužničke hartije od vrijednosti koje je emitovala Republika Srpska te opštine i privredna društva u njoj, sa posebnim osvrtom na uticaj odabranih dužničkih hartija od vrijednosti na novčanu masu, na tržište hartija od vrijednosti i na mogućnost primjene modela diversifikacije obvezničkog portfelјa. Koristio sam Markovicev model za izbor optimalnog portfelјa. U radu sam prikazao uzroke i poslјedice različitog rizika i prinosa dužničkih hartija od vrijednosti koje emituje Republika Srpska i ponudio rješenja koja bi pridonijela manjem riziku i povećanju rejtinga emitenta, uz preporuke za izmjenu zakonske regulative i promjenu ponašanja kako emitenta tako i potencijalnih ulagača u ove hartije.

Opisao sam teorijske poglede kako na emitovanje i ulaganje u dugoročne dužničke hartije od vrijednosti tako i na analizu karakteristika, trgovanja i rizika i izvršio sam klasifikaciju različitih stavova i mišlјenja o diverzifikaciji portfolija.

Nastojao sam da ukažem na najvažnije elemente o diverzifikaciji portfolija ali i da objasnim mogućnosti za diverzifikaciju u Republici Srpskoj i dam preporuke koji će biti u funkciji povećanja prijeko potrebne efikasnosti i unapređenja tržišta.

Komisija je u svom izvještaju „na osnovu detalјne analize sadržaja, korišćenih metoda kao i ostvarenih cilјeva istraživanja“ zaklјučila da, moj magistarski rad „po svom sadržaju i korišćenoj literaturi zadovolјava metodološke i druge zahtjeve uobičajne za ovakve vrste radova“. Naglasili su da sam koristeći, obimnu literaturu te koristeći se empirijskim iskustvima, doveo podatke u vezu s hipotezama uspjevajući pri tome da sistematizujem postojeća znanja, izaberem relevantne probleme i obradim ih korišćenjem savremenih teorijsko – metodoloških saznanja iz oblasti kojom se bavim. Naveli su da je „kandidat formulisao validne i upotreblјive preporuke što ovaj magistarski rad čini interesantnim i za istraživače i za praktičare“. Posebno sam ponosan na navod da je "kandidat otvorio nekoliko pitanja i dilema i na to odgovorio na naučno korektan način.“

Rad  ima 204 strane, ukupno 69.894 riječi, odnosno 44.600 riječi na 139 stranica bez priloga. U literaturi je navedeno 90 literarnih izvora, 23 internet izvora, 22 priloga, 15 grafičkih ilustracija i 11 tabela. Osim uvoda, zaklјučka i priloga, rad je strukturiran u tri poglavlјa i to:
1. Dužničke hartije od vrijednosti;
2. Trgovanje dužničkim hartijama od vrijednosti i
3. Analiza rizika i rizici ulaganja u dužničke hartije od vrijednosti u Republici Srpskoj .
Ovdje možete pruzeti prezentaciju koja ja poslužila odbrani rada.