O meni

Nakon završenog Ekonomskog fakulteta u Banjoj Luci, 2008. počeo sam raditi u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „Advantis Capital Management“ kao finansijski analitičar, a kasnije kao investicioni menadžer. Od novembra 2011. godine radio sam u brokersko-dilerskom društvu „Advantis Broker“ kao finansijski analitičar na sličnim poslovima. Između ostalog, radio sam na poslovima: analize i obrade informacija o trgovini hartijama od vrijednosti s ciljem donošenja odluke o trgovini; izrade projekcija poslovanja privrednih društava; izrade izvještaja o stanju i trendovima na tržištu; pripreme, organizovanja i vođenja skupštine akcionara i upravljanja porfeljom.
Na sjednici Nadzornog odbora Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske, 03.07.2018. godine, Nadzorni odbor Društva za upravljanje PREF-om, je jednoglasno donio odluku da me imenuje za vršioca dužnosti direktora Društva. Primopredaja dužnosti je izvršena 13.07.2018. godine. Nadzorni odbor Društva za upravlјanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske je na sjednici 18. oktobra 2018. jednoglasno donio odluku da me imenuje za direktora ovog Društva.
Od juna 2013. radim u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Radio sam na radnom mjestu koordinator međunarodnih aktivnosti i sekretar odbora za reviziju. Bio sam član Upravnog odbora Twinning projekta "Jačanje uloge parlamenata u Bosni i Hercegovini u kontekstu integracija u Evropsku uniju" koji je trajao u Bosni i Hercegovini od februara 2014. do marta 2016. godine.
U aprilu 2016. na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci sam odbranio magistarsku tezu "Primjena modela diverzifikacije na portfelј dužničkih hartija od vrijednosti“.
U novembru 2015. dobio sam licencu za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka ekonomske struke. Osim navedenih iskustava, stekao sam iskustvo i znanja na poslovima: procjene zaliha roba u svrhu pokrića revolving kredita i garancija; obračuna ugovorene i zakonske zatezne kamate i knijgovodstvenih i poslova usko vezani za stečaj i likvidaciju preduzeća u kancelariji kod licenciranog stečajnog/likvidacionog upravnika te sve radnje vezane za posao sudskog vještaka.
Bio sam predavač i učesnik na nekoliko konferencija i seminara iz oblasti finansijskih tržišta.
Osim objavljenih naučnih i stručnih radova na temu finansijskih tržišta, objavio sam više od sto kolumni i članaka vezanih za ekonomske analize, izvještaje i finansijska tržišta u EuroBlicu, Fokusu, Nezavisnim novinama, Finraru, Poslovnim novinama i Preduzetniku.
Učesnik Fellowship programa UK Foreign and Commonwealth office za 2016.
Od jula 2016. sam član think-tank organizacije East West Bridge.
Od aprila 2014. sam član Nadzornog odbora Društva za upravlјanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske.
Od 2001. sam član Centra za međunarodne odnose u Banja Luci.
Od 2011. sam član Udruženja ekonomista Republike Srpske – SWOT.
Od decembra 2010. sam član nadzornog odbora rukometnog kluba „Borac”.
Od juna 2010. do jula 2012. bio sam predsjednik odbora za reviziju "Fratello Trade" a.d. Banja Luka - prve privatne firme koja ja uvrštena na berzu u BiH.
Nastojim da pratim kretanja na finansijskim tržištima, dostignuća u oblasti finansijskog menadžmenta, te makroekonomska i politička dešavanja.
Aktivno govorim engleski jezik.
Dupla škorpija koja uživa u porodičnim druženjima, fudbalu, kuglanju i muzici.
Helenin tata. Tijanin muž.

RADOVI U ČASOPISIMA


1. Grujić, Miloš. (2018). Stanje i perspektive penzijskog osiguranja i ocjena povjerenja u penzijsko osiguranje u Bosni i Hercegovini. Financing, (8)4. (UDK: 336.35-624:368.914(497.6) DOI: 10.7251/FIN1804047G) - pregledni rad
2. Radivojac, Goran. Grujić, Miloš. (2018). Dometi i ograničenja primjene kriptrovaluta i blokčejn tehnologije u međunarodnom poslovanju i na finansijskim tržištima. Banja Luka: Acta Economica, 16 (29). (UDK: 336.76:330.322.14) DOI: 10.7251/ACE1829079R) – pregledni naučni članak
3. Grujić, Miloš. Rajčević, Perica. (2018). Characteristics, structure and sustainability of debt of the Republic of Srpska. Istočno Sarajevo: Proceedings of the Faculty of Economics in East Sarajevo, 16. (UDC 339.732.4(497.6 RS) DOI: 10.7251/ZREFIS1816065G) - Professional paper
4. Grujić, Miloš. (2018). Endogeni i egzogeni faktori neuspjeha procesa tranzicije na Zapadnom Balkanu. Banja Luka: Poslovne studije, 19-20. (UDK: 338.246.025.88(497) DOI:10.7251/POS18199G) - pregledni rad
6. Radivojac, Goran. Grujić, Miloš. (2018). Fenomen kriptovaluta - spoj finansija i tehnologija na finansijskim tržištima. Banja Luka: Financing, 1. (UDK: 004.738.5:339 10.7251/FIN1801015G) - prethodno saopštenje
6. Grujić, Miloš. Rastoka, Jelica. (2017). Emisija dužničkih hartija od vrijednosti u funkciji održivog razvoja lokalnih zajednica. Banja Luka: Financing, 1. (UDK: 336.761:352.07 10.7251/FIN1704035G) - .– pregledni rad
7. Radivojac, Goran. Grujić, Miloš. (2017). Stanje i perspektive tržišta korporativnih obveznica u Republici Srpskoj. Banja Luka: Acta Economica, 27. (UDK: 339.73:336.7(4-672EU) DOI: 10.7251/ACE1727281R) – pregledni naučni članak
8. Grujić, Miloš. Popović, Dejan. (2017). Ekonomske i političke posljedice napuštanja prvobitnih načela Međunarodnog monetarnog fonda. Banja Luka: Financing, 2. (UDK: 338.23:336.74 10.7251/FIN1702037G) - prethodno saopštenje
9. Đogo, Marko, Grujić, Miloš. (2017). Kriptovalute - ostvarenje Hajekovog sna, prilika za investiciju ili prolazni trend. Finrar 5/17. (UDK 004.738.5:339) - pregledni rad
10. Grujić, Miloš. (2016). Primjena moderne portfolio teorije pri diverzifikaciji portfolija dužničkih hartija od vrijednosti na tržištima u razvoju (Аpplication of the modern portfolio theory in diversificationof the debt securities portfolio in emerging markets). Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu (Proceedings of the Faculty of Economics in East Sarajevo). (UDC 339.13:336.763(497.6 Banja Luka); DOI: 10.7251/ZREFIS1613067G) - stručni rad
11. Radivojac, Goran. Grujić, Miloš. (2016). Vrednovanje obveznica i ulaganje u njih korištenjem efektivnog prinosa do dospijeća. Banja Luka: Financing, 4, 2016. (UDK: UDK 336.76:005.52 10.7251/FIN4604052G) - pregledni rad
12. Grujić, Miloš. (2016). Ocjena opravdanosti finansiranja projekta emisijom obveznica. Banja Luka: Financing 3, 2016 (UDK 336.761: [005.412+334.7]; DOI: 10.7521/FIN1603035G) - pregledni rad
13. Radivojac, Goran. Grujić, Miloš. (2016). Ograničenja optimizacije portfolija akcija na Banjalučkoj berzi. Banja Luka: Acta Economica, 25, 2016. (UDK: 336.76(497.6 BANјA LUKA) DOI: 10.7251/ACE1625035R)) – prethodno saopštenje
14. Grujić, Miloš. (2016). Metoda diskontovanja novčanih tokova i njena primjena na akcionarsko društvo na Banjalučkoj berzi. Banja Luka: Finrar, 5/16. (UDK 347.725.033 (497.6 B. Luka)) - pregledni rad
15. Stević Ljiljana. Grujić, Miloš. (2016). Bosna i Hercegovina na Novom putu svile. Strategija, stanje, perspektive i pozicioniranje u skladu sa novom kineskom strategijom u zemljama CIE. UDK 327:339.94(497.6)(510) DOI 10.7251/POL1610053S . Banja Luka: Politeia, 10, 2016. - pregledni članak
16. Grujić, Miloš. (2015). Razvoj sekundarnog tržišta trezorskih zapisa - Stanje i perspektive na tržištu Republike Srpske. Banja Luka: Financing 2, 2015 (UDK 336.12:339.178.3(497.6 PC); DOI: 10.7521/FIN150231G) - pregledni rad
17. Stevanović, Saša. Grujić, Miloš. (2014). Testiranјe modela za procjenu bankrota u Republici Srpskoj. Banja Luka: Finrar 8/14. (UDK 347.763.:658(497.6)) - pregledni rad
18. Stevanović, Saša. Grujić, Miloš. (2014). Ograničenja i mogućnosti razvoja dužničkih instrumenata u Republici Srpskoj – obveznica kao alternativa kreditu. Istočno Sarajevo: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu. (UDC 336.761:339.727.22; DOI: 10.7251/ZREFIS1408257S) - stručni rad
19. Stevanović, Saša. Grujić, Miloš. (2014). Teorije, tipovi i definisanje dividendne politike u funkciji rasta cijena akcija. Banja Luka: Financing 2, 2014. (UDK. 347.72.033/.034 DOI: 10.7251/FIN1402039G) - pregledni rad
20. Đogo, Marko. Grujić, Miloš. (2014). Bitkoin groznica. Alternativa novcu, prilika za ulaganje ili internet prevara. Banja Luka: Finrar 2/14. - stručni rad
21. Grujić, Miloš. (2013). Мogućnosti koje nudi IPA II - (Ne)spremnost institucija za projekte koje sufinansira EU. Banja Luka: Finrar 12/13. - pregledni rad
22. Grujić, Miloš. (2013). Stanje i mogući pravac razvoja nadzora nad finansijskim sektorom u Republici Srpskoj. Banja Luka: Finrar 10/13. (UDK 336.143:336.01(497.6RS)) - pregledni rad
23. Grujić, Miloš. (2013). Pokazatelji i pravac razvoja tržišta kapitala u Republici Srpskoj. Banja Luka: Finrar 7/13. (UDK 334.72.021:336.761) - pregledni rad
24. Grujić, Miloš. (2012). Vrste, rizici i tržišta municipalnih obveznica. Banja Luka: Naučni časopis Fakulteta političkih nauka u Banjoj Luci - Politeia. (UDK 336.763.33(497.6RS)) -pregledni članak
25. Grujić, Miloš. (2012). Razvoj, trenutno stanje i perspektive tržišta municipalnih obveznica u Republici Srpskoj. Banja Luka: Finrar. 12. (UDK 336.763.1:339.142) - pregledni rad

RADOVI SA SKUPOVA
1. 
Grujić, Miloš, Rastoka, Jelica, Ivanišević, Marko. (2018). Emisija obveznica u funkciji razvoja lokalnih zajednica na tržištima u razvoju. Zbornik radova  8. međunarodnog simpozijuma o upravljanju prirodnim resursima. Fakultet za menadžment Zaječar, VIII.
2.  Grujić, Miloš, Ivanišević, Marko. (2018). Emisija obveznica u funkciji finansiranja kapitalnih infrastrukturnih projekata u lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa skupa "Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja – Geneze i perspective prostornog razvoja"
3. Grujić, Miloš, Rastoka, Jelica. (2018). Finansiranje preduzetnički vođenog održivog urbanog razvoja putem vlastitih sredstava - sugestije lokalnim vlastima. Ekonomski fakultet Pale, Univerzitet u Istočnom Sarajevu. 117-123 
4. Grujić, Miloš. (2017). Primjena diverzifikacije portfolija na tržištima u razvoju za institucionalne investitore. Banja Luka : Univerzitet za poslovne studije, 1 422-439, 2017. (UDK 338.246.025.88 DOI 10.7251/NPPS1705422G) - stručni rad
5. Grujić, Miloš. (2017). Karakteristike tržišta duga na tržištima u razvoju.
Zbornik radova  7. međunarodnog simpozijuma o upravljanju prirodnim resursima. Fakultet za menadžment Zaječar, VII. 
6. Radivojac, Goran. Grujić, Miloš. (2016). Modaliteti i pristupi procjeni vjerovatnoće bankrota emitenata na Banjalučkoj berzi. Zbornik radova sa 20. simpozijuma SRRRS – Finanijsko izvještavanje kao katalizator rasta ekonomije, SRRRS, Banja Vrućica. - prethodno saopštenje.
7. Grujić, Miloš. (2012). Organizacija, finansiranje i vlasništvo sportskih klubova na berzi (Organization, financing and ownership of sports clubs on the stock exchange). Zbornik radova, Međunarodni naučni kongres “Antroploški aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije”. (UDK: 796.332.071.4) - pregledni članak

KNJIGE

1. Radivojac, Goran. Grujić, Miloš. (2017). Stanje i perspektive investiranja u dužničke hartije od vrijednosti na finansijskim tržištima u razvoju. Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet. (ISBN 978-99938-46-73-4)
2. Grujić, Miloš. (2017). Pogledi na domaće tržište : izbor objavljenih analiza, rasprava, komentara i kolumni. Banja Luka : Comesgrafika. (ISBN 978-99938-59-66-6)