O meni

Nakon završenog Ekonomskog fakulteta u Banjoj Luci, 2008. počeo sam raditi u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „Advantis Capital Management“ kao finansijski analitičar, a kasnije kao investicioni menadžer. Od novembra 2011. godine radio sam u brokersko-dilerskom društvu „Advantis Broker“ kao finansijski analitičar na sličnim poslovima. Između ostalog, radio sam na poslovima: analize i obrade informacija o trgovini hartijama od vrijednosti s ciljem donošenja odluke o trgovini; izrade projekcija poslovanja privrednih društava; izrade izvještaja o stanju i trendovima na tržištu; pripreme, organizovanja i vođenja skupštine akcionara i upravljanja porfeljom.
Na sjednici Nadzornog odbora Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske, 03.07.2018. godine, Nadzorni odbor Društva za upravljanje PREF-om, je jednoglasno donio odluku da me imenuje za vršioca dužnosti direktora Društva. Primopredaja dužnosti je izvršena 13.07.2018. godine.
Od juna 2013. radim u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Radio sam na radnom mjestu koordinator međunarodnih aktivnosti i sekretar odbora za reviziju. Bio sam član Upravnog odbora Twinning projekta "Jačanje uloge parlamenata u Bosni i Hercegovini u kontekstu integracija u Europsku uniju" koji je trajao u Bosni i Hercegovini od februara 2014. do marta 2016. godine.
U aprilu 2016. na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci sam odbranio magistarsku tezu "Primjena modela diverzifikacije na portfelј dužničkih hartija od vrijednosti“.
U novembru 2015. dobio sam licencu za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka ekonomske struke. Osim navedenih iskustava, stekao sam iskustvo i znanja na poslovima: procjene zaliha roba u svrhu pokrića revolving kredita i garancija; obračuna ugovorene i zakonske zatezne kamate i knijgovodstvenih i poslova usko vezani za stečaj i likvidaciju preduzeća u kancelariji kod licenciranog stečajnog/likvidacionog upravnika te sve radnje vezane za posao sudskog vještaka.
Bio sam predavač i učesnik na nekoliko konferencija i seminara iz oblasti finansijskih tržišta.
Osim objavljenih naučnih i stručnih radova na temu finansijskih tržišta, objavio sam više od sto kolumni i članaka vezanih za ekonomske analize, izvještaje i finansijska tržišta u EuroBlicu, Fokusu, Nezavisnim novinama, Finraru, Poslovnim novinama i Preduzetniku.
Učesnik Fellowship programa UK Foreign and Commonwealth office za 2016.
Od jula 2016. sam član think-tank organizacije East West Bridge.
Od aprila 2014. sam član Nadzornog odbora Društva za upravlјanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske.
Od 2001. sam član Centra za međunarodne odnose u Banja Luci.
Od 2011. sam član Udruženja ekonomista Republike Srpske – SWOT.
Od decembra 2010. sam član nadzornog odbora rukometnog kluba „Borac”.
Od juna 2010. do jula 2012. bio sam predsjednik odbora za reviziju "Fratello Trade" a.d. Banja Luka - prve privatne firme koja ja uvrštena na berzu u BiH.
Nastojim da pratim kretanja na finansijskim tržištima, dostignuća u oblasti finansijskog menadžmenta, te makroekonomska i politička dešavanja.
Aktivno govorim engleski jezik.
Dupla škorpija koja uživa u porodičnim druženjima, fudbalu, kuglanju i muzici.
Helenin tata. Tijanin muž.

RADOVI U ČASOPISIMA

1. Grujić, Miloš. Rajčević, Perica. (2018). Characteristics, structure and sustainability of debt of the Republic of Srpska. Istočno Sarajevo: Proceedings of the Faculty of Economics in East Sarajevo, 16. (UDC 339.732.4(497.6 RS) DOI: 10.7251/ZREFIS1816065G) - Professional paper

2. Grujić, Miloš. (2018). Endogeni i egzogeni faktori neuspjeha procesa tranzicije na Zapadnom Balkanu. Banja Luka: Poslovne studije, 19-20. (UDK: 338.246.025.88(497) DOI:10.7251/POS18199G) - pregledni rad
3. Radivojac, Goran. Grujić, Miloš. (2018). Fenomen kriptovaluta - spoj finansija i tehnologija na finansijskim tržištima. Banja Luka: Financing, 1. (UDK: 004.738.5:339 10.7251/FIN1801015G) - prethodno saopštenje
4. Grujić, Miloš. Rastoka, Jelica. (2017). Emisija dužničkih hartija od vrijednosti u funkciji održivog razvoja lokalnih zajednica. Banja Luka: Financing, 4.– pregledni rad
5. Radivojac, Goran. Grujić, Miloš. (2017). Stanje i perspektive tržišta korporativnih obveznica u Republici Srpskoj. Banja Luka: Acta Economica, 27. (UDK: 339.73:336.7(4-672EU) DOI: 10.7251/ACE1727281R) – pregledni naučni članak
6. Grujić, Miloš. Popović, Dejan. (2017). Ekonomske i političke posljedice napuštanja prvobitnih načela Međunarodnog monetarnog fonda. Banja Luka: Financing, 2. (UDK: 338.23:336.74 10.7251/FIN1702037G) - prethodno saopštenje
7. Đogo, Marko, Grujić, Miloš. (2017). Kriptovalute - ostvarenje Hajekovog sna, prilika za investiciju ili prolazni trend. Finrar 5/17. (UDK 004.738.5:339) - pregledni rad
8. Grujić, Miloš. (2016). Primjena moderne portfolio teorije pri diverzifikaciji portfolija dužničkih hartija od vrijednosti na tržištima u razvoju (Аpplication of the modern portfolio theory in diversificationof the debt securities portfolio in emerging markets). Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu (Proceedings of the Faculty of Economics in East Sarajevo). (UDC 339.13:336.763(497.6 Banja Luka); DOI: 10.7251/ZREFIS1613067G) - stručni rad
9. Radivojac, Goran. Grujić, Miloš. (2016). Vrednovanje obveznica i ulaganje u njih korištenjem efektivnog prinosa do dospijeća. Banja Luka: Financing, 4, 2016. (UDK: UDK 336.76:005.52 10.7251/FIN4604052G) - pregledni rad
10. Grujić, Miloš. (2016). Ocjena opravdanosti finansiranja projekta emisijom obveznica. Banja Luka: Financing 3, 2016 (UDK 336.761: [005.412+334.7]; DOI: 10.7521/FIN1603035G) - pregledni rad
11. Radivojac, Goran. Grujić, Miloš. (2016). Ograničenja optimizacije portfolija akcija na Banjalučkoj berzi. Banja Luka: Acta Economica, 25, 2016. (UDK: 336.76(497.6 BANјA LUKA) DOI: 10.7251/ACE1625035R)) – prethodno saopštenje
12. Grujić, Miloš. (2016). Metoda diskontovanja novčanih tokova i njena primjena na akcionarsko društvo na Banjalučkoj berzi. Banja Luka: Finrar, 5/16. (UDK 347.725.033 (497.6 B. Luka)) - pregledni rad
13. Stević Ljiljana. Grujić, Miloš. (2016). Bosna i Hercegovina na Novom putu svile. Strategija, stanje, perspektive i pozicioniranje u skladu sa novom kineskom strategijom u zemljama CIE. UDK 327:339.94(497.6)(510) DOI 10.7251/POL1610053S . Banja Luka: Politeia, 10, 2016. - pregledni članak
14. Grujić, Miloš. (2015). Razvoj sekundarnog tržišta trezorskih zapisa - Stanje i perspektive na tržištu Republike Srpske. Banja Luka: Financing 2, 2015 (UDK 336.12:339.178.3(497.6 PC); DOI: 10.7521/FIN150231G) - pregledni rad
15. Stevanović, Saša. Grujić, Miloš. (2014). Testiranјe modela za procjenu bankrota u Republici Srpskoj. Banja Luka: Finrar 8/14. (UDK 347.763.:658(497.6)) - pregledni rad
16. Stevanović, Saša. Grujić, Miloš. (2014). Ograničenja i mogućnosti razvoja dužničkih instrumenata u Republici Srpskoj – obveznica kao alternativa kreditu. Istočno Sarajevo: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu. (UDC 336.761:339.727.22; DOI: 10.7251/ZREFIS1408257S) - stručni rad
17. Stevanović, Saša. Grujić, Miloš. (2014). Teorije, tipovi i definisanje dividendne politike u funkciji rasta cijena akcija. Banja Luka: Financing 2, 2014. (UDK. 347.72.033/.034 DOI: 10.7251/FIN1402039G) - pregledni rad
18. Đogo, Marko. Grujić, Miloš. (2014). Bitkoin groznica. Alternativa novcu, prilika za ulaganje ili internet prevara. Banja Luka: Finrar 2/14. - stručni rad
19. Grujić, Miloš. (2013). Мogućnosti koje nudi IPA II - (Ne)spremnost institucija za projekte koje sufinansira EU. Banja Luka: Finrar 12/13. - pregledni rad
20. Grujić, Miloš. (2013). Stanje i mogući pravac razvoja nadzora nad finansijskim sektorom u Republici Srpskoj. Banja Luka: Finrar 10/13. (UDK 336.143:336.01(497.6RS)) - pregledni rad
21. Grujić, Miloš. (2013). Pokazatelji i pravac razvoja tržišta kapitala u Republici Srpskoj. Banja Luka: Finrar 7/13. (UDK 334.72.021:336.761) - pregledni rad
22. Grujić, Miloš. (2012). Vrste, rizici i tržišta municipalnih obveznica. Banja Luka: Naučni časopis Fakulteta političkih nauka u Banjoj Luci - Politeia. (UDK 336.763.33(497.6RS)) -pregledni članak
23. Grujić, Miloš. (2012). Razvoj, trenutno stanje i perspektive tržišta municipalnih obveznica u Republici Srpskoj. Banja Luka: Finrar. 12. (UDK 336.763.1:339.142) - pregledni rad

RADOVI SA SKUPOVA
1. 
Grujić, Miloš, Rastoka, Jelica, Ivanišević, Marko. (2018). Emisija obveznica u funkciji razvoja lokalnih zajednica na tržištima u razvoju. Zbornik radova  8. međunarodnog simpozijuma o upravljanju prirodnim resursima. Fakultet za menadžment Zaječar, VIII.
2.  Grujić, Miloš, Ivanišević, Marko. (2018). Emisija obveznica u funkciji finansiranja kapitalnih infrastrukturnih projekata u lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa skupa "Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja – Geneze i perspective prostornog razvoja"
3. Grujić, Miloš, Rastoka, Jelica. (2018). Finansiranje preduzetnički vođenog održivog urbanog razvoja putem vlastitih sredstava - sugestije lokalnim vlastima. Ekonomski fakultet Pale, Univerzitet u Istočnom Sarajevu. 117-123 
4. Grujić, Miloš. (2017). Primjena diverzifikacije portfolija na tržištima u razvoju za institucionalne investitore. Banja Luka : Univerzitet za poslovne studije, 1 422-439, 2017. (UDK 338.246.025.88 DOI 10.7251/NPPS1705422G) - stručni rad
5. Grujić, Miloš. (2017). Karakteristike tržišta duga na tržištima u razvoju.
Zbornik radova  7. međunarodnog simpozijuma o upravljanju prirodnim resursima. Fakultet za menadžment Zaječar, VII. 
6. Radivojac, Goran. Grujić, Miloš. (2016). Modaliteti i pristupi procjeni vjerovatnoće bankrota emitenata na Banjalučkoj berzi. Zbornik radova sa 20. simpozijuma SRRRS – Finanijsko izvještavanje kao katalizator rasta ekonomije, SRRRS, Banja Vrućica. - prethodno saopštenje.
7. Grujić, Miloš. (2012). Organizacija, finansiranje i vlasništvo sportskih klubova na berzi (Organization, financing and ownership of sports clubs on the stock exchange). Zbornik radova, Međunarodni naučni kongres “Antroploški aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije”. (UDK: 796.332.071.4) - pregledni članak

KNJIGE

1. Radivojac, Goran. Grujić, Miloš. (2017). Stanje i perspektive investiranja u dužničke hartije od vrijednosti na finansijskim tržištima u razvoju. Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet. (ISBN 978-99938-46-73-4)
2. Grujić, Miloš. (2017). Pogledi na domaće tržište : izbor objavljenih analiza, rasprava, komentara i kolumni. Banja Luka : Comesgrafika. (ISBN 978-99938-59-66-6)