O meni

Nakon završenog Ekonomskog fakulteta u Banjoj Luci, 2008. počeo sam raditi u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „Advantis Capital Management“ kao finansijski analitičar, a kasnije kao investicioni menadžer. Od novembra 2011. godine radio sam u brokersko-dilerskom društvu „Advantis Broker“ kao finansijski analitičar na sličnim poslovima. Između ostalog, radio sam na poslovima: analize i obrade informacija o trgovini hartijama od vrijednosti s ciljem donošenja odluke o trgovini; izrade projekcija poslovanja privrednih društava; izrade izvještaja o stanju i trendovima na tržištu; pripreme, organizovanja i vođenja skupštine akcionara i upravljanja porfeljom.
Na sjednici Nadzornog odbora Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske, 03.07.2018. godine, Nadzorni odbor Društva za upravljanje PREF-om, je jednoglasno donio odluku da me imenuje za vršioca dužnosti direktora Društva. Primopredaja dužnosti je izvršena 13.07.2018. godine. Nadzorni odbor Društva za upravlјanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske je na sjednici 18. oktobra 2018. jednoglasno donio odluku da me imenuje za direktora ovog Društva.

Od juna 2013. radim u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Radio sam na radnom mjestu koordinator međunarodnih aktivnosti i sekretar odbora za reviziju. Bio sam član Upravnog odbora Twinning projekta "Jačanje uloge parlamenata u Bosni i Hercegovini u kontekstu integracija u Evropsku uniju" koji je trajao u Bosni i Hercegovini od februara 2014. do marta 2016. godine.
U aprilu 2016. na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci sam odbranio magistarsku tezu "Primjena modela diverzifikacije na portfelј dužničkih hartija od vrijednosti“.
U novembru 2015. dobio sam licencu za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka ekonomske struke. Osim navedenih iskustava, stekao sam iskustvo i znanja na poslovima: procjene zaliha roba u svrhu pokrića revolving kredita i garancija; obračuna ugovorene i zakonske zatezne kamate i knijgovodstvenih i poslova usko vezani za stečaj i likvidaciju preduzeća u kancelariji kod licenciranog stečajnog/likvidacionog upravnika te sve radnje vezane za posao sudskog vještaka.
Bio sam predavač i učesnik na nekoliko konferencija i seminara iz oblasti finansijskih tržišta.

Osim objavljenih naučnih i stručnih radova na temu finansijskih tržišta, objavio sam više od sto kolumni i članaka vezanih za ekonomske analize, izvještaje i finansijska tržišta u EuroBlicu, Fokusu, Nezavisnim novinama, Finraru, Poslovnim novinama i Preduzetniku.

Učesnik Fellowship programa UK Foreign and Commonwealth office za 2016. godinu.
Učesnik EUVP programa  u novembru 2018. godine.

Od juna 2019. godine sam član Odbora za reviziju Telekoma Srpske a.d. Banja Luka.
Od jula 2016. sam član think-tank organizacije East West Bridge.
Od aprila 2014. sam član Nadzornog odbora Društva za upravlјanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske.
Od 2001. sam član Centra za međunarodne odnose u Banja Luci.
Od 2011. sam član Udruženja ekonomista Republike Srpske – SWOT.
Od decembra 2010. sam član nadzornog odbora rukometnog kluba „Borac”.
Od juna 2010. do jula 2012. bio sam predsjednik odbora za reviziju "Fratello Trade" a.d. Banja Luka - prve privatne firme koja ja uvrštena na berzu u BiH.

Nastojim da pratim kretanja na finansijskim tržištima, dostignuća u oblasti finansijskog menadžmenta, te makroekonomska i politička dešavanja.
Aktivno govorim engleski jezik.

Uživam u porodičnim druženjima, fudbalu, kuglanju i muzici.

Helenin tata. Tijanin muž.

  Profili


  Radovi u naučnim časopisima
  1. Grujić, M., Drobnjak G., Zečević, Z. (2019). Karakteristike, dometi i ograničenja penzijskih planova finansiranih od strane poslodavca. Finrar 10/19
  2. Grujić, M. (2019). The relationship of pension funds with financial markets development. Journal of Contemporary Economic and Business Issues, 6(2), 51-68.
  3. Grujić, M. (2019). Penzijski fondovi kao generator razvoja finansijskog tržišta. Poslovne studije, 21-22. (DOI: 10.7251/POS1922075G).
  4. Grujić, M., & Popović, D. (2019). Posljedice konsolidacije glasova zemalja iz Evrope u Izvršnom odboru MMF-a. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, 41(55), UDK: 339.732.4336.7:061(4), doi:10.5937/AnEkSub1941145G
  5. Radivojac, G., & Grujić, M. (2019). Future of cryptocurrencies and blockchain technology in financial markets. Journal of Contemporary Economics, 1(1), 56-75, UDK: 336.744:[004.738.5:339.13, DOI:10.7251/JOCE1901056R
  6. Rajčević, P., Grujić, M. (2019). Characteristics, structure and sustainability of debt of Bosnia and Herzegovina. Financing, (8)4. (UDK: 336.1/.5.(497.6) DOI: 10.7251/FIN1901027G)
  7. Grujić, M., Drobnjak, G., Raković, S., Zečević Z., Gajić, D. (2019). Osnivanje, efekti osnivanja i potencijal dobrovoljnog penzijskog fonda Republike Srpske. Finrar, 12/18
  8. Grujić, M. (2018). Stanje i perspektive penzijskog osiguranja i ocjena povjerenja u penzijsko osiguranje u Bosni i Hercegovini. Financing, (8)4. (UDK: 336.35-624:368.914(497.6) DOI: 10.7251/FIN1804047G)
  9. Radivojac, G., Grujić, M. (2018). Dometi i ograničenja primjene kriptrovaluta i blokčejn tehnologije u međunarodnom poslovanju i na finansijskim tržištima. Acta Economica, 15(27), (DOI: 10.7251/ACE1829079R)
  10. Grujić, M., & Rajčević, P. (2018). Characteristics, structure and sustainability of debt of the Republic of Srpska. Proceedings of the Faculty of Economics in East Sarajevo
  11. Grujić, M. (2018). Endogeni i egzogeni faktori neuspjeha procesa tranzicije na Zapadnom Balkanu. Poslovne studije, 19-20. (DOI:10.7251/POS18199G).
  12. Radivojac, G., Grujić, M. (2018). Fenomen kriptovaluta - spoj finansija i tehnologija na finansijskim tržištima. Financing, 1.
  13. Grujić, M., Rastoka, J. (2017). Emisija dužničkih hartija od vrijednosti u funkciji održivog razvoja lokalnih zajednica. Financing, 1.(10.7251/FIN1704035G).
  14. Radivojac, G., Grujić, M. (2017). Stanje i perspektive tržišta korporativnih obveznica u Republici Srpskoj. Acta Economica, 27. (DOI: 10.7251/ACE1727281R)
  15. Grujić, M., Popović, D. (2017). Ekonomske i političke posljedice napuštanja prvobitnih načela Međunarodnog monetarnog fonda. Financing, 2.
  16. Đogo, M., Grujić, M. (2017). Kriptovalute - ostvarenje Hajekovog sna, prilika za investiciju ili prolazni trend. Finrar 5/17.
  17. Grujić, M. (2016). Аpplication of the modern portfolio theory in diversification of the debt securities portfolio in emerging markets . Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu (DOI: 10.7251/ZREFIS1613067G).
  18. Radivojac, G., Grujić, M. (2016). Vrednovanje obveznica i ulaganje u njih korištenjem efektivnog prinosa do dospijeća. Banja Luka: Financing, 4, 2016. (10.7251/FIN4604052G)
  19. Grujić, M. (2016). Ocjena opravdanosti finansiranja projekta emisijom obveznica. Financing 3, 2016 (DOI:7521/FIN1603035G)
  20. Radivojac, G., Grujić, M. (2016). Ograničenja optimizacije portfolija akcija na Banjalučkoj berzi. Acta Economica, 25, 2016. (DOI: 10.7251/ACE1625035R)
  21. Grujić, M. (2016). Metoda diskontovanja novčanih tokova i njena primjena na akcionarsko društvo na Banjalučkoj berzi. Finrar, 5/16.
  22. Stević, L., Grujić, M. (2015). Bosna i Hercegovina na novom putu svile strategija, stanje, perspektive i pozicioniranje u skladu sa novom kineskom strategijom u zemljama CIE. Politeia, 5(10), 53-86.(DOI 10.7251/POL1610053S).
  23. Grujić, M. (2015). Razvoj sekundarnog tržišta trezorskih zapisa - Stanje i perspektive na tržištu Republike Srpske. Financing 2, 2015 (DOI: 10.7521/FIN150231G)
  24. Stevanović, S., Grujić, M. (2014). Testiranје modela za procjenu bankrota u Republici Srpskoj. Finrar 8/14.
  25. Stevanović, S., Grujić, M. (2014). Ograničenja i mogućnosti razvoja dužničkih instrumenata u Republici Srpskoj – obveznica kao alternativa kreditu. Istočno Sarajevo: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu. (DOI: 10.7251/ZREFIS1408257S).
  26. Stevanović, S., Grujić, M. (2014). Teorije, tipovi i definisanje dividendne politike u funkciji rasta cijena akcija. Banja Luka: Financing 2, 2014. (DOI: 10.7251/FIN1402039G)
  27. Đogo, M., Grujić, M. (2014). Bitkoin groznica. Alternativa novcu, prilika za ulaganje ili internet prevara. Finrar 2/14.
  28. Grujić, M. (2013). Моgućnosti koje nudi IPA II - (Ne)spremnost institucija za projekte koje sufinansira EU. Finrar 12/13.
  29. Grujić, M. (2013). Stanje i mogući pravac razvoja nadzora nad finansijskim sektorom u Republici Srpskoj. Finrar 10/13.
  30. Grujić, M. (2013). Pokazatelji i pravac razvoja tržišta kapitala u Republici Srpskoj. Finrar 7/13.
  31. Grujić, M. (2012). Vrste, rizici i tržišta municipalnih obveznica. Politeia.
  32. Grujić, M. (2012). Razvoj, trenutno stanje i perspektive tržišta municipalnih obveznica u Republici Srpskoj. Finrar 12/12.
  Radovi sa skupova
  1. Grujić, M., Rajčević, P. (2019). Recesija na bilansima stanja na tržištu u razvoju. Da li smo u recesiji koju ne vidimo?. Univerzitet za poslovne studije.
  2. Radivojac, G.. Grujić, M. i Janjić D. (2019). Mogućnost diverzifikacije rizika na regionalnim berzama, Zbornik radova 14. Kongresa računovođa i revizora Crne Gore.
  3. Grujić, M., Baškot. B. (2019). Dometi i ograničenja modela za procjenu vjerovatnoće bankrota emitenata na tržištu u razvoju. Zbornik radova sa 23. simpozijuma SRRRS – Jačanje kredibiliteta računovodstvene profesije kao imperativ zaštite javnog interesa, SRRRS, Banja Vrućica.
  4. Grujić, M. (2019). Penzijski fondovi kao izvor za finansiranje razvoja lokalne zajednice.  VIII naučna konferencija sa međunarodnim učešćem Jahorinski poslovni forum 2019. Ekonomski fakultet Pale, Univerzitet u Istočnom Sarajevu.
  5. Grujić, M. (2018). Ocjena stava stanovnika u Bosne i Hercegovini o dodatnoj štednji za penziju. Zbornik radova Pete internacionalne konferencije Ekonomskog fakulteta Brčko „Uloga visokoškolskih ustanova u savremenom poslovnom ambijentu“
  6. Grujić, M., Rastoka, J. Ivanišević, M. (2018). Emisija obveznica u funkciji razvoja lokalnih zajednica na tržištima u razvoju. Zbornik radova 8. međunarodnog simpozijuma o upravljanju prirodnim resursima. Fakultet za menadžment Zaječar, VIII.
  7. Grujić, M., Ivanišević, M. (2018). Emisija obveznica u funkciji finansiranja kapitalnih infrastrukturnih projekata u lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa skupa "Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja – Geneze i perspective prostornog razvoja"
  8. Grujić, M., Rastoka, J. (2018). Finansiranje preduzetnički vođenog održivog urbanog razvoja putem vlastitih sredstava - sugestije lokalnim vlastima. Ekonomski fakultet Pale, Univerzitet u Istočnom Sarajevu. 117-123
  9. Grujić, M. (2017). Primjena diverzifikacije portfolija na tržištima u razvoju za institucionalne investitore. Univerzitet za poslovne studije, 1 422-439
  10. Grujić, M. (2017). Karakteristike tržišta duga na tržištima u razvoju. Zbornik radova 7. međunarodnog simpozijuma o upravljanju prirodnim resursima. Fakultet za menadžment Zaječar, VII.
  11. Radivojac, G., Grujić, M. (2016). Modaliteti i pristupi procjeni vjerovatnoće bankrota emitenata na Banjalučkoj berzi. Zbornik radova sa 20. simpozijuma SRRRS – Finanijsko izvještavanje kao katalizator rasta ekonomije, SRRRS, Banja Vrućica.
  12. Grujić, M. (2012). Organizacija, finansiranje i vlasništvo sportskih klubova na berzi (Organization, financing and ownership of sports clubs on the stock exchange). Zbornik radova, Međunarodni naučni kongres “Antroploški aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije”.
  Knjige
  1. Radivojac, G., Grujić, M. (2017). Stanje i perspektive investiranja u dužničke hartije od vrijednosti na finansijskim tržištima u razvoju. Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet. (ISBN 978-99938-46-73-4)
  2. Grujić, M., (2017). Pogledi na domaće tržište: izbor objavljenih analiza, rasprava, komentara i kolumni. Banja Luka : Comesgrafika. (ISBN 978-99938-59-66-6)